Polityka prywatności

polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka podanych w niniejszym formularzu będzie Pomysłowy Świat Marta Lipska-Gędziorowska (dalej „Pomysłowy Świat), z siedzibą w Pieńków 05-152 , przy ulicy Mirabelki 10, NIP: 5242201928, REGON 140297649 , adres e-mail: zgloszenia@pomyslowyswiat.edu.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Pomysłowy Świat, na podstawie wyrażonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celu w niej wyrażonej. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu zawarcia/kontynuacji umowy o przeprowadzenie kursu TMT z Pomysłowy Świat, jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Pomysłowy Świat danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).
3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń tj. z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Pomysłowy Świat (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z Pomysłowy Świat. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji zapisu/deklaracji kontynuacji kursu TMT oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem/kontynuacją umowy o przeprowadzenie kursu TMT.
5. Pomysłowy Świat nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6. Pomysłowy Świat informuje, że podane w formularzu deklaracji zapisu/kontynuacji dane osobowe przetwarzane są przy pomocy usługi Google Drive, a tym samym dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazanie takie jest możliwe, gdyż podmiot odpowiedzialny za usługę Google Drive posiada certyfikat, poświadczający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydawany na podstawie obowiązującego pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a przyjętego przez Komisję Europejską, Programu Tarcza Prywatności UE-USA. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Programem Tarcza Prywatności oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
7. Ma Pan/Pani prawo:
1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) żądania od Pomysłowy Świat dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także do żądania przeniesienia danych do innego administratora;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: pomyslowyswiat@pomyslowyswiat.edu.pl lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób.